Regulamin i Warunki uczestnictwa w warsztatach

 1. Wpłata całej kwoty powinna zostać uiszczona poprzez link do płatności w systemie PayU.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztacie do 14 dni przed jego rozpoczęciem zostanie dokonany zwrot 100% wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności.
 3. W przypadku rezygnacji z warsztatu w terminie od 14 dni do 48h do jego rozpoczęcia, wpłacona kwota zostanie zwrócona w 50% płatności. Pozostałe 50% przeznaczę na organizację wspierającą zwierzęta. W przypadku płatności ratalnej zobowiązujesz się wpłacić 50% pełnej kwoty.
 4. Jeśli opłaciłaś/eś warsztat, a w ciągu 48h do jego rozpoczęcia bądź w którymkolwiek momencie jego trwania zdecydujesz się z niego zrezygnować, organizator nie ponosi kosztów Twojej rezygnacji. Oznacza to, że całkowita kwota + ewentualne koszty wyżywienia i noclegów nie zostaną zwrócone.

50% z całości danej kwoty przeznaczę na organizację wspierającą zwierzęta. W przypadku płatności ratalnej zobowiązujesz się wpłacić 100% pełnej kwoty za warsztat wraz z kosztami noclegów i wyżywienia.

 1. Z powodu pandemii każdą rezygnację z powodów zdrowotnych rozpatrujemy indywidualnie.
 2. Decydując się na udział w warsztatach ONLINE, bierzesz całkowitą odpowiedzialność za sprawne działanie Twojego sprzętu technicznego. W razie problemów technicznych organizator nie ponosi odpowiedzialności za Twoją nieobecność. Oznacza to, że nie ma możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów. W takiej sytuacji całkowita kwota wpłaconych pieniędzy zostanie zwrócona na konto, z którego dokonałaś/eś płatności.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warsztat jest indywidualną podróżą, która się wydarza w środowisku grupy.

Nie jest psychoterapią ani jej nie zastępuje.

 1. Rozumiem, że warsztat jest poświęcony rozwojowi świadomości. Rozumiem, że jestem odpowiedzialny za siebie i za charakter swoich doświadczeń. Samodzielnie decyduję, w jakich ćwiczeniach biorę udział i do jakiego stopnia, pozostając w zgodzie z moimi wartościami, świadomością, zdrowiem i osobistymi granicami.
 2. Rozumiem, że wszystko, co się dzieje podczas procesu warsztatowego zostaje w mojej kontroli. Prowadzący i organizator nie są w żaden sposób odpowiedzialni w przypadku fizycznych lub psychicznych dolegliwości. Żaden z procesów nie zastępuje specjalistycznej porady medycznej czy psychologicznej. Udam się po odpowiednią pomoc, jeśli będę tego potrzebowała/ał.
 3. Zgadzam się prosić o wsparcie, pomoc, doradztwo przy użyciu jasnej i wprost wyrażonej komunikacji. Tym samym, biorę odpowiedzialność za postawienie i skomunikowanie swoich granic oraz uszanowanie przedstawionych mi granic innych.
 4. Zgadzam się, aby każdy mógł mieć swoje doświadczenie i nie będę w nie ingerować, chyba że zostanę poproszony o wsparcie.
 5. Rozumiem, że wszystko, co pojawi się podczas tego warsztatu, od kręgu otwierającego, aż do zamykającego łącznie z przerwami, jest częścią procesu transformacji i samego warsztatu.
 6. Zgadzam się pojawiać na zajęciach każdego dnia w uzgodnionym czasie podczas trwania warsztatu. Jeśli nie mogę być na zajęciach, poinformuję wcześniej o tym prowadzącą.
 7. Zgadzam się utrzymać poufność dotyczącej tego warsztatu. Oznacza to, że nie będę opowiadać osobom trzecim spoza tego warsztatu na temat doświadczeń, usłyszanych historii i tożsamości innych osób bez ich zgody.
 8. Rozumiem, że biorę w tym warsztacie udział dla własnego rozwoju osobistego.

Nie będę uczyć praktyk oraz metod prezentowanych na warsztacie bez pisemnej zgody prowadzącej.

 1. Jeśli w dowolnym momencie poczuję, że warsztat nie jest odpowiedni dla mnie lub że chcę go opuścić, zgadzam się przyjść w pierwszej kolejności z moimi obawami bezpośrednio do osoby prowadzącej.
 2. Nieprzestrzeganie uzgodnień zawartych w umowie może prowadzić do poproszenia o opuszczenie warsztatu.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Klauzula informacyjna przekazywana zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1) – dalej RODO:

2. Administratorem, danych osobowych Uczestnika „Warsztatu porozumiewania się ze zwierzętami i światem przyrody” jest Fundacja JEDNO z siedzibą ul. Podzamcze 34, 77-100 Bytów, zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000970508, NIP 8421787993;

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie „Warsztatu porozumiewania się ze zwierzętami i światem przyrody”;
 2. komunikacji Administratora z Uczestnikiem za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-mail w sprawie realizacji „Warsztatu porozumiewania się ze zwierzętami i światem przyrody”;

4. Dane osobowe, pozyskane od Zleceniobiorcy mogą zostać udostępnione:

 1. podmiotom publicznym i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji umowy o przeprowadzenie „Warsztatu porozumiewania się ze zwierzętami i światem przyrody”, a po jej zakończeniu przez okres 5 kolejnych lat, ze względu na obowiązki Administratora, wynikające z przepisów prawa. W przypadku dochodzenia roszczeń i odszkodowań, dane będą przechowywane przez okres, który niezbędny będzie dla ochrony interesów Administratorów.

6. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub    sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania przeniesienia danych, zgodnie z przepisami art. 15-22 RODO. 

7. Zleceniobiorca prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. W celu skorzystania ze wskazanych praw, Uczestnik może wystąpić z wnioskiem do Administratora na wskazane w umowie dane kontaktowe.