Rodo

Klauzula informacyjna RODO 

1. Klauzula informacyjna przekazywana zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia  2016 r. (Dz.Urz.UE L 119, str. 1) – dalej RODO: 

a. Administratorem, danych osobowych Uczestnika „Warsztatu porozumiewania się ze  zwierzętami i światem przyrody 02-04.12.2022” jest Fundacja JEDNO z siedzibą ul.  Podzamcze 34, 77-100 Bytów, zarejestrowanej w rejestrze stowarzyszeń, innych  organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych  zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000970508, NIP 8421787993; 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. zawarcia i realizacji umowy o przeprowadzenie „Warsztatu porozumiewania się ze  zwierzętami i światem przyrody”; 

b. komunikacji Administratora z Uczestnikiem za pośrednictwem formularza  kontaktowego, e-mail w sprawie realizacji „Warsztatu porozumiewania się ze  zwierzętami i światem przyrody”; 

3. Dane osobowe, pozyskane od Zleceniobiorcy mogą zostać udostępnione: a. podmiotom publicznym i organom upoważnionym do przetwarzania danych  osobowych na podstawie odrębnych przepisów, jeśli jest to niezbędne do wykonania  zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy  publicznej. 

4. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji umowy o przeprowadzenie  „Warsztatu porozumiewania się ze zwierzętami i światem przyrody”, a po jej zakończeniu  przez okres 5 kolejnych lat, ze względu na obowiązki Administratora, wynikające z przepisów  prawa. W przypadku dochodzenia roszczeń i odszkodowań, dane będą przechowywane przez  okres, który niezbędny będzie dla ochrony interesów Administratorów.

5. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub    sprzeciwu wobec przetwarzania,  a także żądania przeniesienia danych, zgodnie z przepisami art. 15-22 RODO.  

6. Zleceniobiorca prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do  Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

7. W celu skorzystania ze wskazanych praw, Uczestnik może wystąpić z wnioskiem do  Administratora na wskazane w umowie dane kontaktowe.